Máy bán hàng cầm tay

Câu hỏi 1: Máy cầm tay có kết nối được với máy in quầy chế biến không?

Trả lời: Có, máy cầm tay của LOOP có thể kết nối với máy in quầy chế biến và cài đặt in hóa đơn cho bar/ bếp làm đồ. Máy in dùng để kết nối là máy in dùng mang LAN

Câu hỏi 2: Một cửa hàng dùng nhiều máy cầm tay thì có bị trùng lặp thông tin hay cản trở việc đặt món cho khách không?

Trả lời: Mỗi máy cầm tay được cài đặt đăng nhập với tài khoản riêng để tránh gây trùng lặp trong quá trình bán hàng.

Câu hỏi 3: Máy bán hàng cầm tay sử dụng pin hay sạc điện? Dùng khổ giấy bao nhiêu?

Trả lời: Máy bán hàng cầm tay của LOOP sử dụng sạc điện để hoạt động. Khổ giấy máy cầm tay là 57mm.

Last updated